?Tặng các bạn kế toán File 2017? ⚪ Hệ thống văn bản : Thuế, lao động, tiền lươn... - Việc làm kế toán

?Tặng các bạn kế toán File 2017? ⚪ Hệ thống văn bản : Thuế, lao động, tiền lươn…

?Tặng các bạn kế toán File 2017? ⚪ Hệ thống văn bản : Thuế, lao động, tiền lươn…

21 December, 2016

?Tặng các bạn kế toán File 2017?
⚪ Hệ thống văn bản : Thuế, lao động, tiền lương, bảo hiểm XH, bảo hiểm YT, bảo hiểm TN, Luật việc làm…các Doanh nghiệp đang áp dụng mà kế toán phải dùng đến nó hàng ngày….
⚪ Mỗi sắc thuế bao gồm cả Luật/Luật sửa đổi, Nghị Định/Nghị Định sửa đổi, Thông tư/Thông tư sửa đổi, rồi văn bản hợp nhất 1 cho nhiều sắc thuế…ít cũng 10 văn bản trên 1 sắc thuế, nhiều thì hơn.
⚪ Đối với các lĩnh vực khác các bạn cũng nên hệ thống như vậy, khi phát sinh văn bản mới update vào file theo dõi luôn sẽ rất ok 🙂
⚪ Hình ảnh tự soạn có tính chất minh họa cho 1 số sắc thuế 🙁
Trích và Nguồn: ” Vân Trần “
?Tặng các bạn kế toán File?
⚪ Hệ thống văn bản : Thuế, lao động, tiền lương, bảo hiểm XH, bảo hiểm YT, bảo hiểm TN, Luật việc làm…các Doanh nghiệp đang áp dụng mà kế toán phải dùng đến nó hàng ngày….
⚪ Mỗi sắc thuế bao gồm cả Luật/Luật sửa đổi, Nghị Định/Nghị Định sửa đổi, Thông tư/Thông tư sửa đổi, rồi văn bản hợp nhất 1 cho nhiều sắc thuế…ít cũng 10 văn bản trên 1 sắc thuế, nhiều thì hơn.
⚪ Đối với các lĩnh vực khác các bạn cũng nên hệ thống như vậy, khi phát sinh văn bản mới update vào file theo dõi luôn sẽ rất ok 🙂
⚪ Hình ảnh tự soạn có tính chất minh họa cho 1 số sắc thuế 🙁
Trích và Nguồn: ” Vân Trần ”

Gửi lại bình luận