16 Khoản Chi Phí Không Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý - Việc làm kế toán

16 Khoản Chi Phí Không Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý

16 Khoản Chi Phí Không Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý

17 December, 2016

?? 16 Khoản Chi Phí Không Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý
Những khoản chi phí trong các khoản mục chính sau đây sẽ không được tính vào chi phí hợp lí:
?_Chi khấu hao tài sản cố định
?_Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ
?_Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ
?_Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động
?_Chi phí trích bảo hiểm bắt buộc, kinh phí công đoàn
?_Chi trả tiền điện, tiền nước
?_Chi trang phục
?_………………………………..
===> Xem chi tiết theo link – Nhớ #Like và #SHARE post nha
https://goo.gl/DXFaIa

16 Khoản Chi Phí Không Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý

Các khoản chi phí không được trừ được quy định tại khoản 2 điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 2/8/2014. Chúng tôi xin tóm tắt một số khoản chi phí không hợp lý như sau:

1. Chi khấu hao tài sản cố định:

– Chi khấu hao đối với tài sản

Gửi lại bình luận