ALO, CÓ ANH CHỊ NÀO CÓ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MÀ TỔNG HỢP LẠI CÁC CHI NHÁNH KHÔN... - Việc làm kế toán

ALO, CÓ ANH CHỊ NÀO CÓ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MÀ TỔNG HỢP LẠI CÁC CHI NHÁNH KHÔN…

ALO, CÓ ANH CHỊ NÀO CÓ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MÀ TỔNG HỢP LẠI CÁC CHI NHÁNH KHÔN…

21 October, 2016

ALO, CÓ ANH CHỊ NÀO CÓ PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL MÀ TỔNG HỢP LẠI CÁC CHI NHÁNH KHÔNG? MÌNH NHẬP SỐ LIỆU CÁC CHI NHÁNH VÀO, RỒI CÓ SHEET TỔNG HỢP CÁC CHI NHÁNH ĐÓ LẠI NHƯ BÁO CÁO LÃI LỖ, DOANH THU,….

ANH CHỊ EM NÀO CÓ CHO MÌNH NHA
ĐA TẠ

Gửi lại bình luận