Bút Toán Kết Chuyển - Khóa Sổ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh - Việc làm kế toán

Bút Toán Kết Chuyển – Khóa Sổ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Bút Toán Kết Chuyển – Khóa Sổ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

20 December, 2016

Bút Toán Kết Chuyển – Khóa Sổ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh
?? Nếu bạn chưa thành thạo hoặc mới vào làm kế toán chưa có kinh nghiệm thì xem ngay nhé!
===> Nhấp vào link này để xem chi tiết: https://goo.gl/rUc6mc
Đây là những bút toán không thể thiếu cho kế toán trong công việc cuối năm – Kế toán nên xem chi tiết
✈ Trích khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí
✈ Ghi nhận tiền lương phải trả trong kỳ vào chi phí
✈ Trích trước các chi phí (chi phí phải trả)
✈ Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí kinh doanh trong kỳ
✈ Lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho,……
✈ Phân bổ doanh thu nhận trước vào doanh thu và thu nhập trong kỳ…………..

Bút Toán Kết Chuyển – Khóa Sổ Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Vào thời điểm cuối kỳ kế toán, các doanh nghiệp phải kết chuyển, khóa sổ để lập báo cáo tài chính. Vì vậy, công việc kết chuyển và khóa sổ cuối kỳ là cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Trước khi thực hiện các bút toán kết chuyển, khóa sổ, kế toán p

Gửi lại bình luận