KẾ TOÁN TỔNG HỢP - Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu ch... - Việc làm kế toán

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu ch…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu ch…

8 November, 2016

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Nhập liệu và kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
– Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
– Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán cuối năm tài chính.
– Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
– In sổ chi tiết tổng hợp số liệu công ty theo qui định.
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
– Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
– Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
– Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng KT-TC.
– Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
– Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
LƯƠNG 10 TRIỆU

Gửi lại bình luận