Kế Toán Tổng Hợp - Việc làm kế toán

Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

6 October, 2016

Công ty CP Địa Ốc THẮNG LỢI 340 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, Thành Phố.Hồ Chí Minh có 7 sàn giao dịch
Hiện tại đang cần tuyển vị trí:
———KẾ TOÁN TỔNG HỢP—————

Mô tả công việc
– Kiểm tra và xác nhận các báo cáo thuế.
– Tính thuế, định kỳ lập báo cáo thuế, nộp thuế theo quy định
– Lập BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN theo Quý/Năm
– Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác theo quy định.
– Quản lý sổ theo dõi doanh thu, giá vốn, tình hình thu – chi, công nợ phải thu, phải trả, bảng kê danh mục và tính trích khấu hao tài sản cố định, báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa, bảng kê chi tiết tạm ứng theo đối tượng, bảng kê chi tiết tập hợp chi phí, kinh doanh theo đối tượng, bảng kê chi phí chờ phân bổ, chi phí trả trước (nếu có); bảng kê chi tiết ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn; bảng kê chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn theo đối tượng; bảng kê chi tiết chi phí phải trả.

VÀO LINK ĐỂ XEM CHI TIẾT VÀ APPLY TRỰC TUYẾN
http://vncareer.com.vn/viec-lam/chi-tiet/ke-toan-tong-hop-ljih4Tw4.vncareer?utm_source=tuyensale3&utm_medium=ketoantonghop&utm_campaign=tuyensale3

NGOÀI RA CÔNG TY CÒN TUYỂN DỤNG 1 SỐ VỊ TRÍ KHÁC, CÁC BẠN CLICK VÀO LINK XEM CHI TIẾT NHÉ
http://vncareer.com.vn/cong-ty/cong-ty-cp-dia-oc-thang-loi-WOF7Agp1.vncareer?utm_source=tuyensale3&utm_medium=congtydiaocthangloi&utm_campaign=tuyensale3

Kế Toán Tổng Hợp

– Tiếp nhận, kiểm tra, rà soát tính hợp pháp của các hóa đơn chứng từ.- Cập nhập thông tin vào sổ s&aacute

Gửi lại bình luận