M.n giúp giùm em bài tập này được không ạ. 1. Mua 1000kg vật liệu giá 5000 đ/kg ... - Việc làm kế toán

M.n giúp giùm em bài tập này được không ạ. 1. Mua 1000kg vật liệu giá 5000 đ/kg …

M.n giúp giùm em bài tập này được không ạ. 1. Mua 1000kg vật liệu giá 5000 đ/kg …

7 November, 2016

M.n giúp giùm em bài tập này được không ạ.
1. Mua 1000kg vật liệu giá 5000 đ/kg , VAT 10% chi phí vận chuyển là 200000 đồng, trả bằng tiền mặt.
2. Xuất 1300kg dùng để liệt kê dưới đây
Sản xuất sản phẩm:700kg
Phục vụ kinh doanh:300kg
Phục vụ sản xuất :200kg
Phục vụ qldn: 100kg
Định khoảng và phản ánh TK 152: nguyên liệu, vật liệu. Biết vật liệu tồn kho đầu ky là 500kg đơn giá 5000 kg/đồng, vật liệu xuất kho theo pp FIFO

Gửi lại bình luận