Mn chưa e hỏi Cty mới thành lập có nhất thiết phait đăng ký kê toán trưởng k ạ v... - Việc làm kế toán

Mn chưa e hỏi Cty mới thành lập có nhất thiết phait đăng ký kê toán trưởng k ạ v…

Mn chưa e hỏi Cty mới thành lập có nhất thiết phait đăng ký kê toán trưởng k ạ v…

28 October, 2016

Mn chưa e hỏi Cty mới thành lập có nhất thiết phait đăng ký kê toán trưởng k ạ với cả mới lập khi chưa có doanh thu thì các phần như thuế môn bài các thứ mình có phải nộp k ạ

Gửi lại bình luận